STÁŽE V IZRAELI - otázky a odpovědi

Co je cílem stáží?

Cílem programu je přenesení zahraničních poznatků do české vědy: vysokoškoláci budou v Izraeli pracovat na vlastním výzkumu a navíc poznají izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na jeho transfer.

Transfer vnímáme v širším kontextu, jako problematiku tzv. „zhodnocování znalostí“ neboli proces vytváření společenské a ekonomické hodnoty ze znalostí propojením různých oblastí a odvětví a přeměnou dat, know-how a výsledků výzkumu na udržitelné produkty, služby, řešení a politiky založené na znalostech, které přinášejí společnosti prospěch. 

Aplikovaný výzkum se může vztahovat na jakýkoli obor a jejich kombinace a praktická aplikace neznamená jen klasickou komercializaci. Jde o využití znalostí pro společnost (což obvykle ve svém důsledku nakonec přinese i ty ekonomické hodnoty).

Důležité je získání nových zkušeností a zajímavých kontaktů v základním výzkumu a jeho aplikaci. A tyto zkušenosti následně využít při vědecké práci v České republice. 

Co je náplní stáží? 

Student během dvouměsíční stáže pracuje na vlastním výzkumu pod vedením izraelských odborníků. Zároveň se seznamuje s fungováním izraelského ekosystému tzv. start-up nation, ať už setkáním s jeho experty nebo návštěvou institucí a firem. S kontakty vám rádi pomůžeme, řekněte představuju, které typy institucí nebo firem jsou pro vaši práci přínosné. 

Jaká je výše grantu? 

Každý z deseti vybraných stážistů obdrží částku 60 000 Kč, která by měla pokrýt všechny nebo většinu nákladů. 

Podmínky pro přihlášení a udělení grantu 

Kdo může o grant zažádat?

Fyzická osoba se státním občanstvím ČR nebo povolením k trvalému pobytu v ČR, která studuje jakýkoliv obor na české vysoké škole/univerzitě:
- v posledním ročníku bakalářského studia s pokračováním na magisterské studium,
- v magisterském studiu,
- v prvním ročníku doktorandského studia. 

Může být stážistou i student, který není občanem ČR?

Ano, ale musí mít povolení k trvalému pobytu v ČR. Vízové podmínky pro vstup do Izraele se ale od občanů ČR mohou lišit. 

Mají stáže oborová omezení? 

Ne, vědecká stáž je otevřena všem studijním oborům a programům, od přírodovědných přes technické po humanitní. Rozhodující je možnost výsledky výzkumu zhodnotit v praxi - vytvořit ze znalostí společenské a ekonomické hodnoty, které přinášejí společnosti prospěch. 

Kdy se stáž musí uskutečnit?

V období mezi 1. květnem až 15. zářím 2023 v době trvání dvou měsíců. 

Jaké jsou další podmínky pro přihlášku? 

1. Student si sám zajistí stáž ve vybrané izraelské instituci. To znamená, že se domluví se svým garantem na české univerzitě/vysoké škole, aby kontaktoval oborově a zaměřením vhodného vedoucího v izraelské instituci, zda by u něj mohl student stáž absolvovat. Kladné vyjádření z izraelské strany je nutné přiložit k přihlášce. 
2. Student k přihlášce dodá doporučující dopis garanta z české instituce. V něm potřebujeme popsat důvody, proč je student vhodným kandidátem na stáž a čím může svoji vědeckou práci v Izraeli obohatit. 
3. Student k přihlášce přiloží vlastní motivační dopis. V něm popíše důvody, proč je vhodným kandidátem, co je jeho motivací pro stáž v Izraeli a s jakým cílem chce zemi navštívit.
4. Student k přihlášce přiloží životopis. 
5. Student popíše, jaké typy firem nebo institucí v rámci vědeckého transferu chce navštívit. Není nutné vyplňovat konkrétní názvy, jde o typy podnikání nebo vědecko-technologické obory. 

Organizace stáží a pobytu

Jak domluvit stáž v Izraeli? 

Doporučujeme veškeré kroky konzultovat s vaším garantem na české vysoké škole. Poproste ho o pomoc. Buď on sám bude mít kontakt, navázanou spolupráci v Izraeli nebo sám komunikaci s vybraným pracovištěm a izraelským vedoucím otevře. Představí vás, vysvětlí, čemu se věnujete a v čem by mohl být přínos vaší stáže. Obvykle naše stáže slouží i k dlouhodobějšímu navázání spolupráce mezi pracovišti a vysokými školami. Jestliže kontakt s izraelskou stranou je pro vás nedostupný, můžeme zprostředkovat spojení s Weizmann Institute of Science, Technionem,  Hebrejskou univerzitou nebo Telavivskou univerzitou.

Jaké univerzity jsou v Izraeli?

Technion - Izraelský technologický institut

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě

Weizmannův institut věd

Bar-Ilanova univerzita

Telavivská univerzita

Haifská univerzita

Ben Gurionova univerzita v Negevu

Open University of Israel

Když získá stážista grant, jaké další kroky ho čekají? 

Student si stáž zařizuje sám včetně ubytování, pojištění, víz nebo letenek. Komunikace s NF Neuron i izraelskou institucí je na něm. Nejpozději začátkem dubna získá každý žadatel zprávu, jestli mu byl grant poskytnutý. V případě kladného vyřízení je nutné stáž potvrdit izraelské instituci. Od ní by měl nazpět získat veškeré informace a instrukce k vízům, pojištění a ubytování. Každá z izraelských institucí má své postupy a požadavky, kterými je nezbytné se řídit, ale obvykle jde o jasný a jednoduchý proces. 

Jak stážistovi pomůže Nadační fond Neuron?

NF Neuron během dubna podepíše s novými stážisty smlouvu o příspěvku a vyplatí mu 60 000 Kč. Dále mu poskytne dvě školení: první se týká specifik života v Izraeli, druhé se věnuje technologickému transferu a inovačnímu systému v Izraeli. NF Neuron také pomůže s kontakty pro setkání s osobnostmi vědeckého transferu v Izraeli, firmami věnujícími se zhodnocování znalostí, setkání na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu a dalšími individuálními požadavky. 

Jaké jsou povinnosti stážisty k NF Neuron?

Před stáží potřebujeme, abyste byli k dispozici pro mediální komunikaci a komunikaci na kanálech organizátorů formou textu, fotografií a videí. Během stáže chceme krátké zprávy a postřehy, foto a video a jiné podklady pro další komunikaci, to samé po návratu z Izraele.
Do měsíce po návratu je nutné doložit závěrečnou zprávu, která bude sloužit jak pro vyhodnocení projektu, tak pro přípravu dalšího ročníku stáží. 
Je důležité využívat získané poznatky v praxi a dále je šířit v okruhu české vědy. Po skončení stáže očekáváme také prezentaci/přednášku pro komunitu na své vysokoké škole/univerzitě, aby stážista své poznatky z Izraele šířil dále.

Jaké vízum na stáž je potřeba a jaký je postup?

Vzhledem k tomu, že jde o stáž na dva měsíce, mělo by jít o vízum typu B2. Každá izraelská instituce ale může mít jiné požadavky na typ víza, proto se prosím řiďte informacemi a instrukcemi dané instituce.

Jaké zdravotní pojištění je nutné a jaký je postup? 

Poté, co je žadateli potvrzený grant a stáž v izraelské instituci, je nutné dál komunikovat s izraelskou stranou. Je možné, že to bude jedno konkrétní pojištění u konkrétní společnosti, které si budete muset vyřídit. 

Jak si zajistit ubytování v Izraeli? 

Možnosti ubytování v kampusu izraelské instituce byste měli získat přímo od ní. Finančně náročnější alternativou může být vlastní pronájem, např. formou Airbnb. 

Otázky k Izraeli

Je Izrael bezpečná země?

Ano, Izrael byl americkým srovnávacím pojišťovacím portálem The Swiftes označen jako 5. nejbezpečnější země světa pro turisty. Před cestou doporučujeme se seznámit s praktickými radami izraelské civilní obrany Home Front Commad pro případ mimořádné situace (např. raketové útoky, zemětřesení, požáry, tsunami) a registrovat se v databázi cestovatelů českého ministerstva zahraničí DROZD. 

Jaká jsou kulturní a životní specifika Izraele?

Izrael, známý jako start-up nation, je moderním vyspělým státem, zároveň je mimoevropskou zemí v srdci Blízkého východu. Některé situace a standardy, na které jsme zvyklí v České republice, zde mohou být odlišné. Zejména se to týká ubytování. Izraelci jsou obecně ochotní lidé, kteří rádi pomůžou, je ale potřeba převzít část iniciativy a mnoho záležitostí včetně běžného fungování proaktivně řešit sám. V Izraeli nefunguje naše očekávání, že co je dopředu domluvené, platí - změny na poslední chvíli jsou běžné. Stážista by měl proto být vysoce samostatný, zodpovědný a odolný reagovat na měnící se podmínky a prostředí. Není se čeho bát, navíc stážisté od NF Neuron získají školení, při kterém se s izraelskou kulturou a způsoby chování seznámí podrobně.