EXPEDICE NEURON - časté otázky a pravidla 

Co je Expedice Neuron?

Expedice Neuron navazují na slavnou éru cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a za podpory mecenášů Nadačního fondu Neuron umožňují českým vědcům terénní výzkum po celém světě. Cílem podpory vědeckých expedic je také popularizace vědy na veřejnosti a v médiích.

Mají Expedice Neuron nějaká zeměpisná nebo oborová omezení?

Ne, můžete se vydat kamkoli na světě nebo bádat i přímo v České republice bez ohledu na vědecký obor.

Kdo může o příspěvek na expedici žádat? 

Fyzické osoby, které splní podmínky pro přihlášení v daném roce. Právnické osoby o grant žádat nemohou. 

Musím být vědec, abych grant Expedice Neuron získal(a)?

Netrváme na tom, ale větší šanci na úspěch budete mít tehdy, když vytvoříte tým, jehož členy budou vědci nebo učitelé. 

Jsem akademickým pracovníkem, mohu se přihlásit spolu se svými studenty?

Ano.

Může být součástí expedičního týmu osoba, která není občanem České republiky?

Žadatel o grant, který je vedoucím expedice, musí mít trvalý pobyt na území České republiky, ale členové jeho týmu nemusí. Expedice Neuron se tak mohou zúčastnit i kolegové ze zahraničí.

Kdy se expedice musí uskutečnit?

Nejpozději 14 měsíců od uzavření smlouvy. Např. když v roce 2024 bude grantové řízení uzavřeno v lednu, expedice by měla proběhnout do konce března 2025.

Má expediční grant nějaké další podmínky? 

V každé žádosti musí uchazeč do svého rozpočtu zahrnout položku 100 000 Kč na pořízení audiovizuální dokumentace dané expedice. Tyto finance by měly pokrýt náklady na produkci profesionálního videa a pořízení fotodokumentace. Do šesti měsíců od návratu expedice počítáme s premiérou snímku anebo vernisáží. 

Je nutné částku 1 000 000 Kč v rámci plánování rozpočtu expedice vyčerpat celou nebo mohu žádat i o menší grant?

V přihlašovacím formuláři je uvedená struktura rozpočtu pouhým vzorem pro usnadnění vyplnění jednotlivých položek. Při vyhodnocování přihlášené žádosti Expediční rada posuzuje přínos celého projektu a samozřejmě sleduje i to, jakým způsobem plánujete využít a rozložit finanční prostředky. Částka 1 000 000 Kč je maximální, ale není nutností žádat o celý finanční obnos.

Jaké jsou další povinnosti k Nadačnímu fondu Neuron během expedice?

Budeme od vás chtít foto, video a další podklady pro komunikaci na webu, sociálních sítích nebo pro média.

A co mě čeká po konci expedice?

Do tří měsíců od návratu je nutné doložit vyúčtování a závěrečnou zprávu s výsledky zkoumání. Připravte se na zájem médií, kterým budete poskytovat rozhovory nebo komentáře, budeme s vámi dál spolupracovat při propagaci expedičních výsledků.

Mohu žádat o financování expedice zároveň i jinou organizaci, anebo musí být veškeré náklady pokryty z přidělených prostředků?

Lze využít prostředků i od jiných sponzorů a organizací (univerzity, firmy apod.), nicméně Neuron musí být komunikován jako hlavní partner a expedice musí mít v názvu označení "Neuron” bez dalších jmen partnerů, např. Expedice Neuron: Hydrogeologický výzkum Hranické propasti nebo Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi.

Pravidla pro přihlášení do Expedice Neuron

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky výběrového řízení na poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „Expedice Neuron 2024“ (dále též jen „výběrové řízení“), jež poskytuje Nadační fond Neuron na podporu vědy, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 018 71 188, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 (dále jen „poskytovatel“).

1.2. Účelem poskytovatele jako nadačního fondu je podpora rozvoje vědy a výzkumu v České republice, podpora nové generace českých vědců, oceňování výsledků českých vědců, popularizace vědy a nápomoc při rozvoji mecenášství v oblasti vědy.

1.3. Poskytovatel je provozovatelem webové stránky umístěné na internetové adrese www.nfneuron/expedice-neuron.cz související s výběrovým řízením (dále jen „webová stránka“).

1.4. Smyslem výběrového řízení je poskytnutí nadačních příspěvků poskytovatelem na úhradu nákladů výzkumné vědecké expedice, která by měla mít významný přínos pro současné poznání, či poskytnutí nadačních příspěvků poskytovatelem na úhradu nákladů většího počtu takových vědeckých expedic.

2. TRVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2.1. Výběrové řízení se uskuteční v termínu od 5. 9. 2022 do 31. 1. 2023, přičemž do výběrového řízení je možné se přihlásit v období od 5. 9. 2022 do 31.10. 2022. Pro tyto účely je rozhodný středoevropský čas.

3. ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

3.1. Účast ve výběrovém řízení je dobrovolná.

3.2. Vyloučena je účast prostřednictvím zástupce.

3.3. Účastníkem výběrového řízení může být jen:

3.3.1. fyzická osoba starší 18 let,

3.3.2. osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky,

3.3.3. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli.

3.4. Z účasti ve výběrovém řízení může být rozhodnutím poskytovatele vyloučen účastník, který v souvislosti s výběrovým řízením porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy poskytovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

3.5. Poskytovatel nemá povinnost informovat účastníka o tom, že byl vyřazen z účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění podmínek výběrového řízení, pro porušení pravidel nebo o tom, že se nestal příjemcem finančního příspěvku.

4. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

4.1. Společně s účastníkem výběrového řízení se může expedice zúčastnit více jiných fyzických osob, přičemž všechny tyto osoby musí splňovat všechny předpoklady stanovené v čl. 3.3.1. a v čl. 3.3.3. pravidel (dále jen „členové týmu“). Pro účely přihlášky do výběrového řízení tak může účastník označit jiné fyzické osoby za členy svého týmu, avšak vždy s předchozím písemným souhlasem takových fyzických osob.

4.2. Členové týmu nejsou pro účely pravidel považováni za účastníky výběrového řízení, přičemž poskytovatel s nimi nevstupuje do právního vztahu. Účastník výběrového řízení je povinen zajistit plnění povinností a předpokladů stanovených v pravidlech i ze strany všech členů týmu, nevyplývá-li z okolností jinak. Účastník výběrového řízení je povinen zajistit souhlas všech členů týmu se zpracováním jejich osobních údajů poskytovatelem, a to ve stejném rozsahu, jak je tento souhlas poskytován ze strany účastníka dle čl. 10 pravidel.

4.3. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

4.3.1. náležitosti uvedené v přihlašovacím on-line formuláři umístěném na webové stránce, a to včetně informací o konceptu výzkumného projektu účastníka, který by měl být realizován v rámci expedice. Výzkumný projekt nesmí směřovat k podpoře porušování základních lidských práv a svobod, přičemž realizace výzkumného projektu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy. Výzkumný projekt musí být účastníkem realizován do čtrnácti (14) měsíců od vyhlášení výsledků výběrového řízení.

4.3.2. krátký zvukově obrazový záznam (video), jehož délka nepřesáhne pět (5) minut a který bude obsahovat představení účastníka výběrového řízení (případně představení členů jeho týmu) a představení jeho výzkumného projektu, jenž by měl být v rámci expedice realizován.

4.4. Do výběrového řízení může každá fyzická osoba podat pouze jednu (1) přihlášku. Fyzická osoba, která je členem týmu jakéhokoliv účastníka výběrového řízení, nemůže podat přihlášku ve výběrovém řízení samostatně.

4.5. Poskytovatel není povinen informovat účastníka o tom, že mu byla doručena přihláška.

4.6. Poskytovatel si může kdykoliv po dobu trvání výběrového řízení vyžádat od účastníka doplňující informace či podklady související s jeho přihláškou do výběrového řízení či výzkumným projektem, který by měl být realizován v rámci expedice. V případě, že účastník tyto doplňující informace či podklady poskytovateli neposkytne nebo je neposkytne v dostatečném rozsahu, může být účastník z výběrového řízení rozhodnutím poskytovatele vyloučen.

4.7. Účastník výběrového řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté v souvislosti s výběrovým řízením poskytovateli, včetně zvukově obrazového záznamu dle čl. 4.3. pravidel, jsou určeny k jejich zveřejnění na webové stránce či jiným způsobem a nejedná se tedy o důvěrné informace.

4.8. Účastník výběrového řízení dává poskytovateli v souladu s ustanovením § 84 a § 85 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených poskytovatelem v souvislosti s pořádáním výběrového řízení a předáváním peněžitého příspěvku (dále jen „snímek“) ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník výběrového řízení uděluje poskytovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým poskytovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4.9. Účastník výběrového řízení je povinen zajistit souhlas všech členů týmu ve stejném rozsahu, jako je tento souhlas poskytován ze strany účastníka dle čl. 4.7. a 4.8.

5. OBSAH POSKYTNUTÝ ÚČASTNÍKEM

5.1. Obsah poskytnutý účastníkem poskytovateli v rámci výběrového řízení (dále jen „poskytnutý obsah“) nesmí:

5.1.1. být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy, včetně rozporu s regulací v oblasti duševního vlastnictví a regulací v oblasti nekalé soutěže;

5.1.2. zasahovat do práv na ochranu osobnosti třetích osob či členů týmů;

5.1.3. být hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, obscénní či zastrašující;

5.1.4. poškozovat dobré jméno poskytovatele;

5.1.5. propagovat přímo či nepřímo podnikatelskou činnost žádné osoby.

5.2. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu účastníkem poskytnutého obsahu. V případě, že by poskytnutý obsah mohl porušit pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn poskytnutý obsah smazat či zabránit jeho šíření a dále je poskytovatel oprávněn soutěžícího z výběrového řízení vyloučit.

5.3. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn poskytnutý obsah neprodleně odstranit. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se účastník předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

6. LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

6.1. V případě, že poskytnutý obsah nebo jeho část podléhá ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje účastník zpřístupněním díla v rámci výběrového řízení poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

6.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho zpřístupnění poskytovateli. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od vzniku licence. Poskytovatel není povinen licenci využít.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svým označením. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění.

7. VYHODNOCENÍ

7.1. Expediční rada poskytovatele z přihlášených projektů vybere konkrétní projekty do finále (dále jen „finalisté“). Na základě osobní prezentace projektů ze strany finalistů před expediční radou poskytovatele stanoví expediční rada pořadí finalistů ve výběrovém řízení. Dále vybere jednoho (1) finalistu, kterému může být poskytovatelem poskytnuta finanční podpora na úhradu nákladů expedice (dále jen „podpořený finalista“) a maximální výši finanční podpory, jež může být poskytnuta na úhradu nákladů expedice. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7.4. pravidel.

7.2. Při hodnocení přihlášek a vybraných projektů bude expediční rada poskytovatele posuzovat zejména přínos expedice z hlediska vědeckého výzkumu, originalitu a jedinečnost záměru expedice, realizovatelnost záměru expedice a ekonomičnost vynakládání finančních prostředků v rámci rozpočtu expedice.

7.3. V případě, že expediční rada poskytovatele dojde k závěru, že přihlášené projekty účastníků výběrového řízení nesplňují smysl výběrového řízení (čl. 1.4.) či ho naplňují pouze částečně, může expediční rada poskytovatele rozhodnout, že k poskytnutí finanční podpory poskytovatelem nedojde či že bude poskytovatelem poskytnuta finanční podpora v omezeném rozsahu.

8. FINANČNÍ PODPORA

8.1. Účastníci, kterým může být poskytovatelem poskytnuta finanční podpora na úhradu nákladů expedice, budou o této skutečnosti poskytovatelem informováni elektronickou poštou. Výsledky výběrového řízení budou uvedeny také na webové stránce.

8.2. Předpokladem pro poskytnutí nadačního příspěvku je uzavření zvláštní smlouvy mezi podpořeným finalistou a poskytovatelem ohledně poskytnutí nadačního příspěvku. V případě, že k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle předchozí věty nedojde ve lhůtě 6 (šest) měsíců od vyhlášení výsledků výběrového řízení, právo podpořeného finalisty na hlavní cenu zaniká.

8.3. Účastník soutěže se zavazuje v plánovaném rozpočtu vyčlenit 100 000 Kč na audiovizuální zpracování průběhu a výsledků expedice. 

8.4. Právo na poskytnutí nadačního příspěvku nelze postoupit na třetí osobu.

9. PŘEDÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

9.1. Předání nadačního příspěvku proběhne veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených poskytovatelem a v souladu s jeho pokyny. Podpořený finalista je povinen pro veřejné předání nadačního příspěvku poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky předávání nadačního příspěvku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.

10.2. Účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, a to pro účely realizace výběrového řízení (včetně vyhodnocení výběrového řízení) a pro účely propagace výběrového řízení. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno, příjmení, bydliště, dosažené vzdělání, zaměstnání, adresa elektronické pošty, fotografie a zvukově obrazové záznamy účastníka (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje mohou být poskytovatelem zveřejněny.

10.3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.4. Účastník je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Účastník je povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.

10.5. Účastník souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám. Zpracováním osobních údajů účastníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.6. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.7. Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pravidla jsou po dobu trvání výběrového řízení zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u poskytovatele.

11.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, výběrové řízení odložit, přerušit nebo výběrové řízení bez náhrady zrušit.

11.3. Výběrové řízení a vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem související s výběrovým řízením se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 31. 8. 2022
Nadační fond Neuron na podporu vědy