Medicína

Investice do rozvoje našich znalostí v medicíně je klíčová, to si NF Neuron uvědomuje, a proto podporuje vědce, kteří se snaží o lidský pokrok v medicíně.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.

Jména loňských vítězů se dozvíte zde.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet v dalším ročníku soutěže Neuron Impuls.

V oboru medicína je každoročně podpořen výzkumný projekt do celkové výše 1 milion korun s dobou trvání do tří let.

Cílem Nadačního fondu Neuron na podporu vědy je podpořit vědecké projekty mladších výzkumníků, které slibují zcela mimořádné výsledky s možností publikace v nejprestižnějších časopisech daného oboru.

V oboru medicína byli již podpořeni tito vědci a projekty:

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. – Analýza struktrurní a funkční organizace acentrosomálního dělícího vřeténka lidských oocytů
Přibližně třetina umělých oplodnění dopadne dobře a žena porodí dítě. Úspěšnost patrně vzroste, až začnou centra asistované reprodukce využívat poznatky Zuzany Holubcové. Ta jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním.

RNDr. Jana Dobrovolná, Ph.D. - Identifikace proteinů zabraňujících poškození lidského genomu v důsledku tvorby RNA:DNA hybridů
Vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. – Cytokiny u autoimunitních onemocnění centrálního nervového systému
Autoimunitních nemocí v civilizované společnosti přibývá. „Rozpoznat je a co nejdříve cíleně léčit je často velmi složité, proto chci přispět k přesnější diagnostice a k poznání příčin zánětu v mozku nebo v míše,“ říká MUDr. Zuzana Libá Ph.D., která na svůj výzkum dostala 960 tisíc korun od Nadačního fondu Neuron.

doc. Ing. František Štěpánek, Ph.D. – Technologie přežití v post-antibiotickém světě
V rámci projektu jsou vyvíjeny nové metody boje proti rezistentním bakteriím, založené na aplikaci chytrých nosičů - tzv. chemických mikrorobotů - umožňujících in situ syntézu vysoce účinných, evolucí prověřených baktericidních látek přírodního původu s krátkým poločasem rozpadu nedovolujícím vyvinutí rezistence.

MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. – Neuronální organizace a dynamika korových epileptických ohnisek
Mechanizmy vzniku epilepsie vycházející z neokortexu nebyly doposud plně objasněny. Tento projekt je zaměřen právě na výzkum neuronální organizace a dynamiky neokortikálních epileptických ohnisek. Jejich pochopení je klíčovým krokem k rozvoji nových diagnostických metod a účinnější léčby epilepsie.

Mgr. Karel Vališ, Ph.D. – Molekulární charakterizace Hippo/MST dráhy v nádorových buňkách
Projekt se zaměřuje na další aspekty aktivace Hippo/MST dráhy v nádorových buňkách vystavených účinku protinádorových léčiv ze skupiny mitokanů. Recentní studie z octomilky demonstrují regulaci dMyc genu Hippo-Warts-Yki dráhou a nejnovější zjištění naznačují obdobnou regulaci cMYC onkogenu v nádorových buňkách během terapie mitokany. Jelikož cMYC onkogen je stěžejní pro maligní transformaci a následný růst nádoru, představuje tato dráha nadějný cíl protinádorové terapie.

Vladimír Scholtz – Uplatnění nízkoteplotního plazmatu při léčbě kožních mykóz
Cílem grantu je výzkum použití nízkoteplotního plazmatu generovaného kometárním elektrickým výbojem k léčbě kožních mykóz. V první fázi projekt předpokládá modelové pokusy hubení různých kmenů dermatofytických hub na kultivačním médiu, ve druhé léčbu mykóz na laboratorních zvířatech.

–––

O vítězi, jehož výzkumný projekt bude finančně podpořen, rozhoduje nezávislá Vědecká rada oboru, kterou tvoří prof. Jan Pirk, garant oboru, a prof. Luděk Červenka a prof. Josef Koutecký, členové poradního sboru.

V letech 2013–2015 zastával funkci garanta oboru prof. Josef Veselka, členy poradního sboru byli prof. Jan Starý a prof. Vladimír Tesař.

PROF. MUDR. JAN PIRK, DRSC. – garant oboru medicína

„Život je barevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček jeho pestrosti necháme rozzářit.“