Matematika

Matematika byla jedním z prvních oborů, ve kterém NF Neuron začal poskytovat finanční podporu. Karel Janeček, zakladatel fondu a jeho mecenáš, je sám profesí matematik.


Vložit žádost bylo možné do 31. 3. 2017. V průběhu května a června budeme informovat všechny žadatele o postupu nebo nepostupu do 2. kola.

Jména loňských vítězů se dozvíte zde.

Již nyní si můžete připravovat své projekty, se kterými se budete ucházet v dalším ročníku soutěže Neuron Impuls.

V oboru matematika je každoročně podpořen výzkumný projekt do celkové výše 1 milion korun s dobou trvání do tří let. Nadační fond Neuron na podporu vědy poskytuje vybraným špičkovým českým matematikům finanční zázemí, které jim umožní věnovat se problémům, jejichž řešení může ovlivnit rozvoj oboru.


V oboru matematika byli již podpořeni tito vědci a projekty:

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. - Metody v teorii grafů využívající výpočetní techniku
Zajímá ho situace, kdy ani hodně výkonný počítač nezvládá řešení spousty operací. V projektu, na který nyní získal Neuron Impuls, chce naučit počítače pracovat tak chytře, aby obrovské množství operací řešit nemusely.

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. – Spolehlivé odhady vlastních čísel a vlastních funkcí diferenciálních operátorů
Matematici přišli s myšlenkou rezignovat na přesnost řešení parciálních diferenciálních rovnic a začali hledat přibližné řešení pomocí numerických metod. Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla. Právě těm se věnuje Tomáš Vejchodský.

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. - Kombinatorika binárních matic
Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii. Studuje mimo jiné otázky týkající se "průměrných" vlastností náhodně generovaných kombinatorických objektů, jako jsou matice nebo množinové systémy. Výsledky jeho práce mohou najít aplikace například při návrhu efektivních algoritmů a datových struktur.

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. - Rekonstrukce strukturovaných dat: teorie a aplikace
Cílem projektu Jana Vybírala je teoretická analýza i praktická aplikace metod komprimovaného snímání. Tento interdisciplinární obor kombinuje výsledky funkcionální analýzy, statistiky a numeriky pro efektivní zpracování vysocedimenzionálních dat. V praktické části projektu se Jan Vybíral zaměří na data z oboru fyziky pevných látek a bioinformatiky.

RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. – Homotopické metody v teorii reprezentací
Zhruba řečeno, se homotopická teorie zabývá matematickým vyjádřením a popisem tvarů. Například, proč matematicky nejsou kruh, míč a pneumatika stejné a co to znamená, když se jeden tvar předeformuje do druhého. Záměrem projektu, na který Nadační fond Neuron přispěl Neuron Impulsem ve výši jeden milion korun, je upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější.

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. – Dolní odhady pro dynamické datové struktury
Dynamické datové struktury jsou jednou ze základních oblastí výzkumu v teoretické informatice. Tento projekt si klade za cíl dokázat polynominální dolní odhady pro dynamické datové struktury. Díky grantu pokračuje docent Mgr. Michal Koucký, Ph.D.v práci na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit. Značně tak posune lidské poznání v oblasti teoretické informatiky.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D. – Robustní analýza vysoce rozměrných dat
Cílem projektu je navrhnout nové statistické metody ušité na míru pro analýzu vysoce rozměrných dat. Jde o klasifikační metody robustní (necitlivé) vůči přítomnosti šumu a odlehlých pozorování v datech. Aplikací bude přesnější analýza naměřených genových expresí u pacientů s cílem odhadnout riziko infarktu.

RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D. – Kvalitativní analýza nestlačitelných Navierových-Stokesových-Fourierových rovnic
Projekt je zaměřen na matematickou analýzu evolučních nestlačitelných Navierových-Stokesových-Fourierových rovnic ve dvou a třech dimenzích. Hlavním cílem projektu je pak studium hladkosti slabého řešení daného systému, tj.dokázání existence klasického řešení a popř. i maximální regularity pro daný problém.

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. – Semidefinitní programování a teorie grafů
V tomto projektu jde o výzkum grafových parametrů zadaných pomocí semidefinitního programování. Některé z těchto parametrů byly dříve využívávány jako pomocný nástroj pro aproximaci klasických parametrů. Cílem je prozkoumat je samy o sobě, jejich kvantitativní i kvalitativní chování v kontextu teorie grafů. Projekt navazuje na výsledky získané špičkovými mezinárodními matematiky a informatiky v posledních patnácti letech. Cílem je rozvést tyto výsledky směrem, který byl dosud přehlížen. Projekt chce zvýšit teoretické porozumění semidefinitně definovaným parametrům i praktickou znalost hodnot pro konkrétní grafy, příp. vytvořit efeketivní kombinatorický algoritmus pro jejich výpočet.

---

O vítězi, jehož výzkumný projekt bude finančně podpořen, rozhoduje nezávislá Vědecká rada oboru, kterou tvoří prof. Zdeněk Strakoš, garant oboru, a prof. Didier Henrion a Antont Tyutin, členové poradního sboru.

Prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. - garant oboru matematika

"Při hodnocení české vědy lze často číst slova o nutnosti přiblížení k evropské či světové úrovni získáním zahraničních odborníků, kteří by jednotlivé obory pomohli pozvednout. Česká matematika patří mezi obory, které jsou v jiné situaci. Řada českých matematiků je nepochybně evropské či světové úrovně. Úplně by proto stačilo, kdyby se jim dostalo podpory, která by jim pomohla pokračovat v jejich práci a která by odpovídala jejímu mezinárodnímu významu a dobrému jménu, které České republice vytváří. Nadační fond Neuron se snaží k takové podpoře přispět, což je v situaci, kdy se stává domácí financování matematiky jako oboru kritickým a ohrožuje její budoucnost, velmi důležité. Činí tak s minimální byrokracií a s maximální možnou objektivitou při vyhodnocování výzkumných projektů."